МЕТОДИ ЗА ИЗПИТАНИЕ

           Съществуват   два  основни   източника  за тестиране  на  фил-
трите : първият  по  Американските  стандарти  (ASHRAE ; IEST ; MIL ),                вторият  по  Евгопейските   стандарти  ( CEN ; EN 779 : EN 1822 )    ASHRAE.  При грубите  филтри  като база на замърсяване се използвува “  Средно  тегло   на  улавяне “, а при прицизните филтри се използвува “Средния  атмосферен  прах на ефективност.” От друга страна при EN 779 ;  2000  частицата   намираща  се  в  грубите  и  в прецизните  филтри  вътре  DENS  ( или  еквивалентно ) се  подхранва в намиращия  въздух  .  От  двете  страни  на  филтрите  чрез  оптични  броячи е метод  за  измерване  на  ефективност.


               В   Европа    НEPA  и   ULPA  филтри   се  използват   под   форма-
та  на   CEN   стандарти.   В   САЩ    се  препоръчва  използването  на  ста- 
ндартите   IEST  и   MİL .   Ефективността  на  HEPA  филтри  според  IEST
стандарт  0,3 μм  е   определен.   Въпреки  това  EN 1822  за  ефективността
на   филтрите   MPPS  (големината  на  най-лесно  минаваща  частица  през 
филтъра  ) e   определената    дифиниция.  В тези два стандарта начинът на филтърният тест подлежи на променя. За  тестовете  на  филтрите    IEST    препоръчва   брояча  на  частиците   и  фотометрите.  В  стандарт  EN 1822   употребяването   брояча  на   частиците   е   задължително.
          

TEST METHODS

               Спорет   потребителските   нужди   филтрите   ULPATEK   отгова-
рят  на   Европейския    (CEN)  и  на Американските   стандарти. 
За   HEPA  и ULPA  филтри се  дават индивидуални тестови  сертификати.

My status