МЕХАНИЗМЪТ НА ВЪЗДУШНИТЕ ФИЛТРИ

     Във филтрите съществуват различни ефекти за залавяне на праха.
     Това са:
-    Инерционен  ефект
-    Eфект от  улавянето
-    Ефект  за  разпространение
-    Ефект  на  елеминиране

       ИНЕРЦИОНЕН  ЕФЕКТ  :    Потечението   пред  филтъра  излезе 
текуща  прежда,  минаваща  през  него  въртейки се, без да се смущава
( разваля ) своята  паралелност продължава  по  пътя  си.  В плаващият поток  частиците  поради  инерцията не се въртят около влакнестият филтър, удрят се в повърхността  на  влакното и се наслояват  върху  него. С увеличаване на скороста на въздуха, разтежът на диаметъра на частиците и  с намалянето на  диаметърът на влакното този  ефект се   увеличава.
            
               ИНЕРЦИОНЕН  ЕФЕКТ

      ЕФЕКТ ОТ  УЛАВЯНЕТО :  Диаметърът  на  частиците когато е много  малък,  заедно с въздухът се движи около  влакнестата  прежда  във вид на огбита.  Гранулите които минават с  полвин  диаметър по близо  до влакното  от  страна  на  влакното  се  улавят  и  залепват  върху него.  С  увеличаване  диаметъра  на  гранулите и с намаляване диаметъра  на  влакното и  разтоянието   между  влакнестите  нижки  ефектът се пови-
шава. В  рамките  на  едно  филтърно  влакно с намаляване на диаметърът се увеличава ефектът на залавяне.
   
              ЕФЕКТ ОТ  УЛАВЯНЕТО

      EФЕКТ  НА  РАЗПРОСТРАНЕНИЕ : При случай  на диаметър  на гранули
по-млък  от 1 µм,  частиците се сблъскват с газовите  молекули и дават повод за тяхното безразборно движение. Частиците които се удрят във филтърното влакно и се залепят за него в резултат на поведението на движещите се молекули на  газа  се  нарича  движение на Вrownian. С намаляване на скоростта на  въздуха, диаметърът  на  частиците и диаметърът  на  филтриращото  влакно се увеличава ефектът на разпространение.
             
           EФЕКТ  НА  РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

 

            ЕФЕК  НА  ЕЛЕМИНИРАНЕ: Най-простият  механизъм  който  може да се  определи  като елеминиране е  събиране на частици по-големи от отворите между две  влакнести  прежди намиращи се в диаметърът на филтриращият елемент, 
              
           ЕФЕК  НА  ЕЛЕМИНИРАНЕ
         

          Общата  ефективност  на филтъра  се  състои  от общата  сума на че-
тирите  филтрационни  ефекти . Сумата на ефективност при  определени  условия се състои от минимални стойности. С увеличаване на големината на частиците се увеличава улавянето и влиянието на инерцията и се намаля дифузйонният ефект.  Това  означава  че  във  филтъра  има наличие на най-трудно уловима гранула с определени размери ( MPPS ).  В  графика  на филтъра  с  влакнестостъклена  вата с точност се 
вижда  общата   промяна   на  диаметъра  на  гранулите  в  зависимост  от  механизмите  и  тяхното  въздействие  върху  производителността     и   еф-
ективността.  Тук се вижда че  най-трудни за улувяне са гранули (части-  
ци ) от  0,15 до  0,3 µm .
 
                          Общата  ефективност


         Referans  :  NAFA   Ръководство  за  филтриране  на  въздуна

My status