НЕРА филтри

НЕРА  ФИЛТРИ  ИЗПОЛЗВАНИ   В  ЧИСТИТЕ  ПОМЕЩЕНИЯ  И  СЪО-

ТВЕТНИТЕ   СТАНДАРТНИ  ИЗИСКВАНИЯ

 

Проф.Др. Ф.Танер  Озкайнак

 

ОБОБЩЕНИЕ

Използвуването на НЕРА филтри в чисти помещения с климатична  система във фармацефтичната, хранителната промишленост,

здравеопазването и  болниците от ден на ден все повече се увеличава. За   НЕРА филтрите в Страните  на Европейския  съюз се използвува стандарт   EN 1822 CEN ( Европейски Комитет по Стандартизация ) , а в САЩ   стандарт  IEST (Институт за  Екологични  Науки и Технологии). В двата  стандарта  дефиницята за производителност, ефективност  и методи за  измерване  се  различават един  от  друг. Според  IEST мярката на стандарт за ефективност  диаметърът на  частицата е  0,3 μм, в  EN 1822 , MPPS  за  основа се  взема  диаметърът на най-трудно уловимата частица. За  филтровите  тестове  IEST  препоръчва  броячите и фотометрите,  докато  EN 1822 препоръчва само броячите на частиците.

 

Стндарти  за  НЕРРА филтри  използвани  в  чисти  помещения

 

ABSTRACT
Usage of HEPA filters in cleanrooms is increasing rapidly, especially in the applications concerning food processing, pharmaceutical plants and hospitals. Basically there are two independent standards concerning the HEPA filters; CEN standards used in Europe and IEST Recommended Practices used in the United States. The filter efficiency is defined at 0.3 µm particle size for HEPA filters in IEST standards. In contrast, EN-1822 defines the filter efficiency at MPPS’s (Most Penetrating Particle Size). The filter test methods also differs in these two standards. IEST recommends particle counters and photometers for filter tests, while EN 1822 requires particle counters.

 

1    ВЪВЕДЕНИЕ

Според EN 799 и EN 1822 Въздушните филтри са групирани  по следният начин;  филтри  за едри  прахови   частици  класове  G1,G2,G3,G4;   филтри  за  финни  прахови   частици  класове  F5,F6,F7,F8  и  F9;  филтри  за  висока  ефективност HEPA  ( H10,H11,H12,H13,H14 ) и филтри с ултра  висока  ефективност ULPA (U15, U16, U17).

Както е  известно  G  и  F  филтри  се използвуват при  нормални приложения  и при  високоефективните  филтри като  предпазни  филтри .  В тези случаи на високоефективни  филтри  използвани  в  чисти  помещения, стандартите за НЕРА  филтри ще бъдат преразгледани.

 

По света и страната  ни приложението на чиста околна среда или  чиста  стая  непрекъснато се увеличава. Съществуващите приложения във фармацевтичния  сектор  в  резултат  на глобализацията  производство и пласиране на продукти, които се произвеждат според съответните станда

рти  се увеличава използуването на чиста  стая ( чисти  помещения ).  Преди според  правилата на GMP само в клас  А, В, С се използваха НЕРА  ( High  ефективност, частици  въздух )  филтри,  през

последните  години  някой  от  лекарствените  фирми  започнаха да  използват и клас D стаи ( помещения ). Те също са стандартни .

 

Производство на хранителни континери  в хранителния сeктор като се  започне от мястото на пълнене и опаковане райони, като създаване на  чиста околна среда, продуктите обработени  в чиста стая (чисти

помещения) увеличава се срока  на  годност  на  продуктите и  здравословна храна.В болниците и оперативните стаи, помещенията  за  ефективни грижи, стаите  за  лечения  против  изгаряния,  вече e прието  от  всички  че е факт качеството  на  въздуха   в  помещението  колко  е  важен  и  тази  сцена също  е  проектирана  като  чиста  стая ( чисти  помещения ).

 

НЕРА  филтрите  ще се  възползват от  използването  на  климатични   системи. Този тип  приложения   в  страната   ни  постепенно  се  стандартизират. В Европа  DIN  1946 / 4  подготвените   стандарти  в  болниците  средите  от  чиста  околна  среда  се  увеличават  и   се   разширява  сферата   за  използване  на  НЕРА   филтри.

 

НЕРА  и  ULPA  (Ultra  ниско  проникване  на  въздуха ) филтри  приети от

целия  свят  за  двата   най-широко  използвани  тест  стандарти.    Това  са

Съединените  щати   които  използват  IEST  (Институт  за  Екологични на

уки   и   технологии  ) по стандартния   начин  с  препоръките  публикувани  в  Европа  на CEN използвани  в публикацията  на  EN стандарти

2 СТАНДАРТ    IEST

IEST  за   приложение на НЕРА фиптри с препоръчителните стандарти

 

НЕРА   И   ULPA   ФИЛТРИ  IEST- RP – CC001.3

Тук  термини,  определения,  НЕРА  и   ULPA   филтри,  класификацията,

определението  на  материалите  използвани  в   производството, уреди

използвани  при  тестоването   и  описва   методите  на  маркиране.

 

IEST –RP –CC034.1  HEPA  И  ULPA   ФИЛТРИ  ИЗПИТАНИЯ  ЗА  НЕРМЕТИЧНОСТ

НЕРА и ULPA филтри, течове и методи за използване, условията при  които  се  извършват  тестовете,  аерозолни  производства, аерозолно   откриване (фотометър и брояч) и описва методите за изпитване.

 

ФИВЕР-RP-CC021.1  HEPA  И   ULPA  ФИЛТРИ   IEST   ТЕСТА

Тук използвани в производството НЕПА и ULPA филтри хартия, спад на налягане, сентетични материали, ефективност, дебелина, сила,удължение, твърдост, високи  температури, като например загуба на тегло,  с  какви   методи се правят тестовете и докладите направени повреме на тестовете.

 

IEST-RP-CC007.1   ULPA  ФИЛТЪР

Тук  с  помоща  на  броячи  за  частиците от ULPA филтри,  описва  се  методат   за   ефективността   на   теста.

 

Като  резултат  определен  от  IEST  се  препоръчва  с  филтър  НЕРА   и

ULPA    методи    за   изпитване    в  Таблица   1   се  вижда.

 

ТАБЛО  -  1

СПОРЕД    IEST   HEPA  И    ULPA    ФИЛТРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  и  Е  тир филтри  теста  за  пропускаемост  се  прави  в  2  потока

Както  се  вижда от  таблицата по-горе  НЕРА  филтри с определени  частици  в диаметър  ( 0,3 μм  ) се  определят  от  ефективността. ULPA

филтри това  като диапазон  са дадени  от ( 0,1-  0,2 μм ). Пропускате

лните тестове  на  НЕРА филтрите  докато се  правят с помоща на  фотометрите, по прецизните филтри ( ULPA ) с броячи  на  частиците  могат да  се  тестват.

 

3.СТАНДАРТ   EN1822

CEN  публикува  стандарт  EN1822  който  се  състои  от  5  части.  Те  са  съответно :

 

-EN1822 – 1 klasifikasyon -  Тестоване  на  ефективността  и  маркировка.

-EN1822 – 2 Аерозолно  производство,  измервателни  инструменти,  преброяване   на  гранулите

-EN1822 – 3  Fiber  Filter -  Тест  не  се  прави

-EN1822 – 4  Определяне  на  пропускателната способност на филтриращия

елемент

-EN1822 – 5  Индификация,  ефективност  на   филтърния   елемент

 

EN1822 според  тяхната ефективност на НЕРА и ULPA филтри  в

Таблица  2   са  показани

 

ТАБЛО  -   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАЗЛИКА  МЕЖДУ СТАНДАРТИТЕ

IEST тук, както и  различнте   определения за  ефективност, вместо  фиксирана частица   с  диаме

My status